Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu (EKDS) Teknolojileri

 

EKDS

TÜBİTAK BİLGEM Tarafından, Transfere Hazır

“ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCU (EKDS) TEKNOLOJİLERİ”

Teknoloji

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen “Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu Teknolojileri”, TS 13582, TS 13583, TS 13584 ve TS 13585 Türk Standartlarında tanımlı Kart Erişim Cihazı (KEC) ve bir uygulama yazılımı ile birlikte, elektronik ortamda verilen aşağıdaki hizmetler için kullanılabilir:

· T.C. Kimlik Kartı (TCKK) ile kimlik doğrulama

· TCKK’daki verilere rol doğrulama ile erişim

· TCKK’ya e-imza yükleme

Söz konusu teknoloji aşağıdaki alt teknolojileri ihtiva etmektedir.

· Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS)

· Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS)

· Rol Sunucusu (RS)

Uygulama Alanları

Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu Teknolojileri, Kart Erişim Cihazı (KEC) tarafından oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunu kontrol eden, KEC tarafından kullanılacak kimlik parametrelerini ve politikaları belirleyen, rol doğrulaması yapabilen sunucu uygulamalarında kullanılabilir.

Avantajları

Teknoloji kullanılarak TS 13678, TS 13679(2017), TS 13680(2017) ve TS 13681(2017) Türk Standartlarına uygun KDS, KDPS ve RS sunucuları hızlı bir şekilde geliştirilebilir.

Transfer Modeli

Söz konusu teknoloji, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 5 (beş) yıllığına, Kurumumuz tarafından öngörülen koşulları sağlayan tüm isteklilere açık ve satış adedine bağlı olarak öngörülmüş lisans bedeli karşılığında transfer edilecektir.

Teknoloji Tanıtım Bilgileri

Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS)
Kart Erişim Cihazı (KEC) tarafından oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunun kontrol edildiği sunucudur. KDS’nin özellikleri TS 13679(2017) Standardında tanımlanmıştır.

Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS)
Kimlik doğrulama sırasında KEC tarafından kullanılacak kimlik doğrulama yöntemi, bildirim geçerlilik süresi gibi parametrelerden oluşan kimlik doğrulama politikasını belirleyen sunucudur. KDPS’nin özellikleri TS 13680(2017) Standardında tanımlanmıştır.

Rol Sunucusu (RS)
Kimlik kartı üzerindeki rol doğrulama ile erişilebilen verilerle işlem yapmak için (okuma/yazma) kullanılan sunucudur. RS’nin özellikleri TS 13681(2017) Standardında tanımlanmıştır.

Teknoloji Kullanılarak Geliştirilebilecek Ürün Bilgileri

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen “Elektronik Kimlik Doğrulama Teknolojileri” kullanılarak aşağıdaki uygulamalar geliştirilebilir.

 • Kimlik Doğrulama Sunucu Uygulaması (KDS)
 • Kimlik Doğrulama Politika Sunucu Uygulaması(KDPS)
 • Rol Sunucu Uygulaması (RS)

Teknoloji Kullanılarak Geliştirilecek Ürünün Avantajları

Teknoloji kullanılarak TS 13678, TS 13679(2017), TS 13680(2017) ve TS 13681(2017) Türk Standartlarına uygun sunucu uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirilebilir.

TEKNOLOJİ TRANSFER MODELİ

Transfer Devir Yöntemi : Basit Lisanslama
Transfer Süresi : 5 Yıl
Transfer Edilecek Taraf :Tüm isteklilere açık
Transfer Bedeli : Kuruma ödenecek lisans bedeli, teknoloji kullanılarak satışı yapılacak ürün sayısına bağlı olarak aşağıdaki sunulan birim fiyatlar ve oranlar üzerinden olacaktır.
Çağrı Tarihi : 21.06.2017
Geçerlilik Süresi :  Sürekli Açık

Bileşenler ve Satış Adedine Bağlı Birim Lisans Bedelleri (Türk Lirası, KDV Hariç)

Peşinat

250.000 TL

Lisans Bedeli

%10 (Satış Fiyatı Üzerinden)

 

 • TÜBİTAK peşinat ve lisans bedellerinde değişiklikleri de içeren farklı bir basit lisanslama modeli ile 3. tarafla benzer sözleşmeler yapma hakkını elinde tutar.
 • Lisans alan firma, üçüncü taraflara satış gerçekleştirdiği durumlarda TÜBİTAK’a ait herhangi bir marka ve logoyu kullanamaz. Ancak, lisans alan firmanın üçüncü tarafa satışını yapacağı ürünlerin üzerinde, “Bu ürün TÜBİTAK BİLGEM Elektronik Kimlik Doğrulama Teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.” ifadesi yer alacaktır.
 • Lisans alan firma, TÜBİTAK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ BAŞKANLIĞI’nın fikri ve sınai mülkiyet haklarına halel getirmeyecek şekilde yapacağı değişiklikler neticesinde geliştirip satacağı ürünler için de yukarıdaki tabloda belirtilen lisans bedellerini ödeyecektir.

BAŞVURU VE SÖZLEŞME SÜRECİ:

TÜBİTAK’ta aşağıda belirtilen aşamalar takip edilerek teknoloji transfer süreci tamamlanır.

 1. TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı’na istekli firma tarafından resmi talep yazısı ile başvuru yapılır.
 2. TÜBİTAK ve istekli firma arasında “Gizlilik Anlaşması” imzalanır.
 3. TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı tarafından ön değerlendirme gerçekleştirilir.
 4. Ön değerlendirme sonrası gerekli olduğu durumlarda, istekli tarafın teknoloji, müşteri ilişkileri, teslimatlar, maliyetler, çevre uyumluluğu, iş modeli vb. konularında beceri ve kabiliyetlerini inceleme ve değerlendirme amaçlı çalışmalar yapılır.
 5. Aşağıda sunulan başvuru şartlarını sağladığı değerlendirilerek uygun görülen isteklilerden transfer sözleşmesi için başvuru şartlarında belirtilen evraklar talep edilir.
 6. TÜBİTAK tarafından düzenlenen sözleşme taraflarca imzalanır.
 7. Sözleşme sonrası transfer ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilir.

BAŞVURU ŞARTLARI:


Firmanın Sağlaması Gereken Şartlar

“Elektronik Kimlik Doğrulama Teknolojileri”ni transfer etmek isteyen istekli firmaların aşağıdaki şartları sağlaması beklenmektedir:
Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir.
Firma Tarafından Sunulması Gereken Evrak
Teknoloji transferi yapılacak firmanın aşağıda sayılan bilgi/belgeleri TÜBİTAK’a sunması gereklidir.

 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
 2. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarası, vergi kimlik mükellefiyet numarası,
 3. Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 4. Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İstekli firmanın varsa sahip olduğu kalite ve yeterlilik belgeleri,

Başvuruda Bulunamayacak Kişiler

a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Projede görevli kişiler, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10′undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

Başvuru Adresi : TÜBİTAK, Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı, No:221, Kavaklıdere/ANKARA.
Tel : 0 312 298 16 88
İrtibat Kişisi : Mesut KARACA
Geçerlilik Süresi : Sürekli Açık